ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI i PRACY

z dnia 16 maja 2016 r.

 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich 2016-2018 (wsupPARPpfwrSPO-RZL16-18) oraz powołaniu specjalnej agencji tłumaczącej to rozporządzenie.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki zakres i tryb działania Specjalnej Agencji Do Tłumaczenia Rozporządzenia (SAdTR) wsupPARPpfwrSPO-RZL16-18 zwanej dalej – SAdTRwsupPARPpfwrSPO-RZL16-18. 

 

§ 2.

SAdTRwsupPARPpfwrSPO-RZL16-18 powołuje Komisję do Szczegółowego Objaśnienia Treści Rozporzędzenia, Podkomisję Tłumaczącą Objaśnienia i Zespół Roboczy Objaśniający Tłumaczenia.

 Tłumaczenie

AGENCJI DO TŁUMACZENIA ROZPORZĄDZENIA

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY*

z dnia 16 maja 2016 r.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w tłumaczeniu rozporządzenia jest mowa o:

1) Tłumaczeniu – należy przez to rozumieć objaśnienie spełniające warunki określone w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 w odniesieniu do uchwały nr 238/2002 (Dz. Urz. WE L 10 z 13 01. 2001) ostatnio zmienionej rozporządzeniem 364/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczącym art. 4 ustawy o zmianach ustawy o rozporządzeniach. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2016).

2) Objaśnieniu – należy przez to rozumieć tłumaczenie spełniające warunki określone w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 w odniesieniu do uchwały nr 238/2002 (Dz. Urz. WE L 10 z 13 01. 2001) ostatnio zmienionej rozporządzeniem 364/2010 z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczącym art. 4 ustawy o zmianach ustawy o rozporządzeniach. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2016).

3) Rozumieniu – należy przez to rozumieć rozumienie o którym mowa w Narodowym Planie Pojmowania, realizowanym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Ogarniania Rozumem i Zdawania Sobie Sprawy.

4) Rozporządzeniu – należy czytać dalej i rozumieć objaśnienie tłumaczenia rozporządzenia.

5) Należeniu – patrz punkt 5 rozdziału 1, przepisy ogólne § 1 – Tłumaczenie Agencji do Tłumaczenia Rozporządzenia Urzędnika Obwieszczającego Zarządzenia Dotyczące Wytwórczości i Różnych Zajęć z dnia 16 maja 2016 r.

 

*Minister Gospodarki i Pracy – Wysoki Urzędnik Wytwórczości i Różnych Zajęć.

 

 

Zespół Roboczy Objaśniający Tłumaczenia Agencji do Tłumaczenia Zarządzenia powołał specjalną Komisję do Wyjaśnienia Tłumaczenia. Agencja w pełnym składzie roboczym stawiła się przed Komisją w celu złożenia wyjaśnień tłumaczących jej objaśnienia.

Na posiedzeniu jawnym Komisja wyjaśniła wszelkie objaśnienia tłumacząc to dobrem zrozumienia. 

 

 

 
redakcja kontakt © Copyright Nowy Pompon. All rights reserved.